Grupa Jacka Nicholasa

ostatnie projekty

Co mówią nasi Klienci

Brass Cradle for Bar

Brass Cradle for Bar

Bespoke handmade brass cradle, hand crafted by our engineers. Once final design was finalised with our client we manufactured this bar within 7 working days

read more
Sainsburys

Sainsburys

Manufactured and designed for our client, with a short deadline we delivered

read more
CANOPY/GANTRY/BAR

CANOPY/GANTRY/BAR

Gantry and Canopy for a recent project in Paddington, London. Our mission was to work with our client to design, manufacture and supply within a four week lead time. Canopy manufactured from 2mm aluminium with brace/structure above to support. Gantry to me made to...

read more
REGENT HOTELE – LONDYN W1

REGENT HOTELE – LONDYN W1

SYSTEMY PRZECHOWYWANIA GOŚCI W Londynie przestrzeń jest zawsze na wagę złota. W dolnej środkowej części sektora hotelowego znajduje się lukratywny rynek turystyczny backpackerów. Nasz klient musiał stworzyć rozwiązanie do przechowywania odzieży, bagażu, sejfu,...

read more
REGENT HOTELS – LONDON W1

REGENT HOTELS – LONDON W1

GUEST STORAGE SYSTEMS In London space is always at a premium. At the lower middle end of the hotel sector lies the lucrative back packer tourist market. Our client needed to create a storage solution for clothing, luggage, safe, mini-bar, desk and snacks that was...

read more
KLIENT PRYWATNY – HERTFORDSHIRE

KLIENT PRYWATNY – HERTFORDSHIRE

ROZWIĄZANIA TARASOWE W Londynie przestrzeń pozostaje na wagę złota, stąd ogród stał się teraz przedłużeniem przestrzeni życiowej. Większość nowych rozwiązań tarasowych pasuje do podłóg, które są również używane wewnętrznie, w wyniku czego wydłuża się punkt horyzontu,...

read more
PRIVATE CLIENT – HERTFORDSHIRE

PRIVATE CLIENT – HERTFORDSHIRE

DECKING SOLUTIONS In London, space remains at a premium, hence, the garden has now become an extension of the living space. Most new decking solutions match the flooring that is also being used internally, as a result this extends the horizon point which flows more...

read more
RESTAURACJA RR – ESSEX

RESTAURACJA RR – ESSEX

EKRANY DZIAŁOWE Powierzchnie handlowe i niektóre ekskluzywne lofty mieszkalne cieszą się obecnie trendem miejskiego szyku. Wnętrze tej ekskluzywnej restauracji odzwierciedlało ten trend, odwołując się do aspiracji tysiącletniej klienteli. Zaprojektowane i zbudowane...

read more
RR RESTAURANT – ESSEX

RR RESTAURANT – ESSEX

PARTITION SCREENS Retail space and indeed some up market residential lofts are now enjoying the trend of urban chic. This high-end restaurant’s interior reflected this trend in appealing to the aspirations of its millennial clientele. The partitions we designed and...

read more
SAMSUNG

SAMSUNG

SYSTEMY WYŚWIETLACZA SALONOWEGO Opracowany, zbudowany i zainstalowany przez JNG, otrzymaliśmy koncepcję od agencji projektowej Samsunga i poinstruowano nas, aby opracować jednostkę do poczekalni w salonie Porsche. Ta instalacja została dostarczona i zainstalowana w...

read more
SAMSUNG

SAMSUNG

SHOWROOM DISPLAY SYSTEMS Developed, built and installed by JNG, we were given the concept by Samsung's design agency and briefed to develop the unit for the waiting area in a Porsche showroom. This installation was delivered and installed on budget and good time for a...

read more
TESCO

TESCO

EKSPOZYTOR DETALICZNY Tesco PLC jest trzecim największym detalistą na świecie. Nowe oprawy Tesco Nutricentre zostały wyprodukowane we współpracy z Benchmark od początku do końca! Opracowane, opracowane, wyprodukowane, dostarczone i zainstalowane. Założeniem było...

read more
TESCO

TESCO

RETAIL DISPLAY UNITS Tesco PLC is the third largest retailer in the world.  The new Tesco Nutricentre fixtures were produced in association with Benchmark from start to finish!  Conceptualised, developed, manufactured, delivered and installed. The brief was...

read more
HUGO BOSS

HUGO BOSS

POINT OF SALE BOSS, is a German luxury fashion house, founded in 1924 by Hugo Boss, which post WWII turned their focus from uniforms into men's suits. Now the brand also offers high-end fashion and fragrances which are evocatively displayed in...

read more
HUGO BOSS

HUGO BOSS

PUNKT SPRZEDAŻY BOSS, to niemiecki luksusowy dom mody , założony w 1924 roku przez Hugo Bossa , który po II wojnie światowej skupił się z mundurów na męskie garnitury. Teraz marka oferuje również ekskluzywną modę i zapachy, które sugestywnie eksponowane są na...

read more
TESTOWANIE NAWIERZCHNI

TESTOWANIE NAWIERZCHNI

OBUDOWY WYPOSAŻENIA PaveTesting jest liderem w projektowaniu i produkcji sprzętu do testowania nawierzchni, aby spełnić wymagania norm bezpieczeństwa regulatorów oraz wymagania handlowe operatorów nawierzchni utwardzonych na całym świecie. Zaopatrują agencje rządowe,...

read more
PAVETESTING

PAVETESTING

EQUIPMENT HOUSINGS PaveTesting has been at the forefront of the design and manufacture of pavement testing equipment to meet the safety standard requirements of regulators and the commercial requirements of paved surface operators worldwide. They supply...

read more
KAWA COSTA

KAWA COSTA

ROZWIĄZANIA JADALNICZE ACCA jest kluczowym franczyzobiorcą firmy Fish N Chips Harry'ego Ramsdena, która posiada ponad 40 punktów sprzedaży w całej Wielkiej Brytanii oraz punkty Costa Coffee z 3277 sklepami. Naszym celem jest ciągłe ulepszanie i dostarczanie rozwiązań...

read more
COSTA COFFEE

COSTA COFFEE

DINING SOLUTIONS ACCA are a key franchisee partner of Harry Ramsden's Fish N Chips with over 40 outlets throughout the UK and Costa Coffee outlets with 3,277 stores. Our brief is to constantly upgrade and supply dining solutions which cater for ever changing consumer...

read more
LABORATORIUM CHEMICZNE

LABORATORIUM CHEMICZNE

SYSTEMY TRANSPORTU ODPADÓW TOKSYCZNYCH Pracując w tym wysoce wyspecjalizowanym sektorze, zadaniem było wyprodukowanie 316 pojemników ze stali nierdzewnej, które musiały być hermetycznie zamknięte zgodnie z wytycznymi transportowymi DEFRA. Po rygorystycznych testach...

read more
THE CHEMICAL LABORATORY

THE CHEMICAL LABORATORY

TOXIC WASTE TRANSPORTATION SYSTEMS Working in this highly specialised sector the brief was to produce 316 stainless steel containers which needed to be hermetically sealed in accordance with DEFRA transportation guidelines. After rigorous testing our prototypes were...

read more
PRYWATNY KLIENT LONDYN

PRYWATNY KLIENT LONDYN

BRAMKI BEZPIECZEŃSTWA ESTETYCZNEGO W tej części Chelsea bezpieczeństwo stało się stałym celem w codziennym życiu mieszkańców. Istnieje również pewna presja grupy rówieśniczej na tworzenie coraz lepszych poziomów projektu w celu zwiększenia atrakcyjności tych...

read more
PRIVATE LONDON CLIENT

PRIVATE LONDON CLIENT

AESTHETIC SECURITY GATES In this part of Chelsea security has become an ever-present objective in the residents’ daily lives. There is also a certain amount of peer group pressure to create ever improved levels of design to enhance the attractiveness of these...

read more
KLIENT PRYWATNY

KLIENT PRYWATNY

BRAMY OGRODOWE Ogrody coraz częściej stają się zewnętrznymi przestrzeniami mieszkalnymi, a dla kilku klientów dostarczyliśmy: tarasy, balustrady, pergole, paleniska, piece do pizzy, rzeźby, parawany, ogrodzenia, ławki, huśtawki, grille… Metal jest teraz znacznie...

read more
PRIVATE CLIENT

PRIVATE CLIENT

GARDEN GATES Gardens are more and more becoming outdoor living spaces and for several clients we have provided: decking, balustrades, pergolas, fire pits, pizza ovens, sculptures, screens, fencing, benches, swing chairs, bbqs… Metal is now a far more durable and...

read more
ZARZĄD PARKÓW WSCHODNIOANGIELSKICH

ZARZĄD PARKÓW WSCHODNIOANGIELSKICH

RZEŹBY NA KOLEJKI Współpracując z nagradzanym architektem krajobrazu Chelsea Show i wschodzącym włoskim projektantem rzeźbiarskim JNG, stworzył serię dzieł sztuki, które wyznaczają szlaki biegnące przez 40 mil parków publicznych i przestrzeni pasterskich na wschód od...

read more
EAST ANGLIAN PARKS AUTHORITY

EAST ANGLIAN PARKS AUTHORITY

SCULPTURES FOR TRAILWAYS Working in conjunction with an award-winning Chelsea Show landscaper and an emerging Italian sculptural designer JNG produced a series of works of art to punctuate the trails which run through the 26 miles of public parks and pastoral space to...

read more
LEWACKA KORPORACJA WIERCENIA

LEWACKA KORPORACJA WIERCENIA

WKRĘTY W ciągu 2 lat kryzysu CoVid dostawy śrub i ślimaków prawie nie istniały, a więksi producenci, głównie we Włoszech, byli zablokowani. Nasze kontakty w Polsce i na Ukrainie pozyskiwały wszystkie wymienione metale i po przetestowaniu naszych prototypów zajęły się...

read more
LEVATSKA DRILLING CORPORATION

LEVATSKA DRILLING CORPORATION

SCREWPILES During the 2 years of the CoVid disruption, supplies of screwpiles and augers were almost non-existent with the larger producers, predominantly in Italy, all in lockdown. Our contacts in Poland and the Ukraine sourced all the specified metals and after...

read more
KLIENT PRYWATNY – HAMPSTEAD, LONDYN NW3

KLIENT PRYWATNY – HAMPSTEAD, LONDYN NW3

BALUSTRADY PATIO Dni ogrodzenia drewnianego są z pewnością policzone, teraz pojawiły się rozwiązania metalowe i często szklane, które są nie tylko estetyczne, ale także niezwykle bezpieczne i praktyczne. Cała produkcja odbywała się poza zakładem, a instalacja na...

read more
PRIVATE CLIENT – HAMPSTEAD, LONDON NW3

PRIVATE CLIENT – HAMPSTEAD, LONDON NW3

PATIO BALUSTRADES The days of wooden fencing are surely numbered, now with metal and often glass solutions exist that are not only aesthetically pleasing but also incredibly safe and practical. All manufacture was off site and the installation on site neither...

read more
WYPOSAŻENIE PRZEMYSŁOWE YORK & BALL.

WYPOSAŻENIE PRZEMYSŁOWE YORK & BALL.

ROZWIĄZANIA DO SIEDZENIA Czasami nasze projekty są tylko elementem ogólnego projektu, w tym przypadku stalowe cokoły były używane do podpierania siedzeń i stołów do użytku w ogromnej sieci restauracji, dla renomowanego klienta, którego nazwa nie pozwala nam na...

read more
YORK & BALL INDUSTRIAL FURNISHINGS.

YORK & BALL INDUSTRIAL FURNISHINGS.

SEATING SOLUTIONS Sometimes our projects are just a component within an overall design, in this case  steel pedestals were used in supporting seating and tables for usage across a huge restaurant chain, for a renowned client that our NDA does not allow us to...

read more
GRUPA HOTELI ZNACZĄCYCH

GRUPA HOTELI ZNACZĄCYCH

DONICZKI FRONTOWE I ZDOBIENIE PRZEDSIAŁKA We współpracy z czołową londyńską firmą zajmującą się projektowaniem wnętrz, zarządcą nieruchomości klienta, agencjami drogowymi i kilkoma urzędnikami ds. planowania z różnych londyńskich rad miejskich, dostarczyliśmy...

read more
LANDMARK HOTELS GROUP

LANDMARK HOTELS GROUP

FRONTAGE PLANTERS AND VESITBULE ADORNMENTS In alliance with a top London Interior design company, the client’s estates manager, the highways agencies and several planning officers of diverse London borough councils we supplied some stunning stainless-steel planters to...

read more
KLUB GOLFOWY LETCHWORTH GARDEN CITY

KLUB GOLFOWY LETCHWORTH GARDEN CITY

ODRZUCAJ ROZWIĄZANIA Praca w klubie golfowym, z którym rodzina naszego prezesa związana jest od 65 lat, dodaje pewnej presji. Rzeczywiście, istniała już wyjątkowa ławka pamiątkowa wyrzeźbiona przez JNG dla ukochanej osoby, która przeszła, która zdobi 16. otwór. W tym...

read more
LETCHWORTH GARDEN CITY GOLF CLUB

LETCHWORTH GARDEN CITY GOLF CLUB

REFUSE SOLUTIONS Working for a golf club which our CEO’s family have been associated with for the last 65 years adds a certain amount of pressure. Indeed, there was already an unique memorial bench sculptured by JNG, for a loved one who had passed, which adorns the...

read more
KLIENT PRYWATNY

KLIENT PRYWATNY

WYJĄTKOWE KRZESŁO HUTA W związku z modą na nowoczesny urban chic, rozwiązanie to zostało skierowane do młodego klienta rodzinnego, który chciał mebla odbiegającego od normy. Często zachęcanie dzieci z dowolnej formy ekranu do zjedzenia posiłku jest wyzwaniem, ale...

read more
PRIVATE CLIENT

PRIVATE CLIENT

UNIQUE SWING CHAIR As a result of the modern urban chic trend this seating solution was aimed at a young family client who wanted an item of furniture different to the norm. Often enticing children from any form of screen to eat a meal is a challenge but with this...

read more
REZYDENCJA PREMIUM DEVELOPERS – LONDYN SW7

REZYDENCJA PREMIUM DEVELOPERS – LONDYN SW7

ELEWACJE ZEWNĘTRZNE, ROZWIĄZANIA TARASOWE I DACHOWE Wiele obiektów z epoki wymaga prostych rozwiązań remontowych, które wywyższają je od norm architektonicznych, które często niekorzystnie je datują. W tym przypadku ta ekskluzywna nieruchomość w najdroższym londyńskim...

read more
PREMIUM RESIDENCY DEVELOPERS – LONDON SW7

PREMIUM RESIDENCY DEVELOPERS – LONDON SW7

EXTERIOR FACADES, DECKING & ROOFING SOLUTIONS Many period properties require simple refurbishment solutions which elevate them from the architectural norms which often detrimentally date them. In this case this premium property in London’s most expensive post code...

read more
OSIEDLE UNIWERSYTETU CAMBRIDGE

OSIEDLE UNIWERSYTETU CAMBRIDGE

BUDYNKI MIESZKALNE SCHODY Metal był oferowany jako alternatywa dla tradycyjnej drewnianej opcji. Przede wszystkim był to pozytywny wpływ na budżet, metal wypada bardzo korzystnie w porównaniu z większością twardego drewna, a tolerancje mogą być bardzo dokładne....

read more
CAMBRIDGE UNIVERSITY ESTATES

CAMBRIDGE UNIVERSITY ESTATES

RESIDENCY BUILDINGS STAIRCASES Metal was offered as an alternative to the traditional wooden option. Most notably was the positive effect to the budget, metal compares very favourably against most hard woods and the tolerances can be very exact. Most riser sections...

read more
EDF ENERGIA

EDF ENERGIA

OBUDOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ Obudowy dla nowej inwestycji biurowej były widoczne dla publiczności w charakterystycznym miejscu w londyńskim City, dlatego musiałyby być znacznie bardziej estetyczne niż zwykłe, dostępne w EDF oprawy. Zawierałyby szereg 3-fazowych tablic...

read more
EDF ENERGY

EDF ENERGY

STAINLESS STEEL HOUSING UNITS These housings for a new office development were in full view of the public in a landmark location in the City of London, therefore, they would have to be far more aesthetically pleasing than the normal off the shelf fixtures available to...

read more
LONDON ESTATES COMMERCIAL DIVISION

LONDON ESTATES COMMERCIAL DIVISION

PLANTERS Often the value of the exotic plant to be contained within the planter can run into tens of thousands so an understanding of its horticultural needs; water, feed, growth, pesticide, drainage and light levels is paramount. Our team always provides this level...

read more
DZIAŁ HANDLOWY LONDON ESTATES

DZIAŁ HANDLOWY LONDON ESTATES

SADZARKI Często wartość egzotycznej rośliny zawartej w donicy może sięgać dziesiątek tysięcy, więc zrozumienie jej potrzeb ogrodniczych; Najważniejszy jest poziom wody, paszy, wzrostu, pestycydów, drenażu i światła. Nasz zespół zawsze zapewnia taki poziom danych...

read more
KLIENT PRYWATNY – ESSEX

KLIENT PRYWATNY – ESSEX

TWARDE SYSTEMY KRAJOBRAZU W przypadku tego projektu nasi klienci byli bardzo zaangażowani, a nawet poinstruowali nas, aby zaprojektować logotyp swoich inicjałów i niestandardowe symbole projektowe, które zostałyby wycięte laserowo i umieszczone w finale: ogrodzenie,...

read more
PRIVATE CLIENT – ESSEX

PRIVATE CLIENT – ESSEX

HARD LANDSCAPING SYSTEMS For this project our clients were very hands on, and even instructed us to design a logotype of their initials and bespoke design symbols these would be laser cut and included in the final: fencing, handrails, balustrades, partitioning and...

read more
PREMIEROWA KARCZA

PREMIEROWA KARCZA

GŁÓWNY SYSTEM SCHODÓW W ATRIUM Premier Inn to sieć hoteli usługowych i największa sieć hoteli w Wielkiej Brytanii, dysponująca ponad 72 000 pokojami w 800 hotelach. Obsługuje hotele w różnych lokalizacjach, w tym w centrach miast, na przedmieściach i na lotniskach. W...

read more
PREMIER INN

PREMIER INN

MAJOR ATRIUM STAIRCASE SYSTEM Premier Inn is a service hotel chain and the UK's largest hotel bran with more than 72,000 rooms in 800 hotels. It operates hotels in a variety of locations including city centres, suburbs and airports. In and amongst the group exist some...

read more
JAK WYŚWIETLA

JAK WYŚWIETLA

PROJEKT MASZYNY PAKUJĄCEJ Trzeba było stworzyć bardzo złożone rozwiązanie, aby pomieścić ten sprzęt, który byłby widoczny i musiałby wykorzystać najlepsze wykończenie materiałów, aby poprawić jego wygląd. Neil R Howe – MD Howe Displays (UK) Ltd „Świetny prototyp –...

read more
HOWE DISPLAYS

HOWE DISPLAYS

PACKAGING MACHINE PROJECT A very complex solution needed to be created to house this equipment, which would be on view and would have to utilise the best finish of materials to enhance its look. Neil R Howe – MD Howe Displays (UK) Ltd ‘Great prototype – even better...

read more
DEWELOPERZY ENDELL STREET

DEWELOPERZY ENDELL STREET

CZĘŚCI WSPÓLNE OPRAWY I WYPOSAŻENIE Zrozumienie i zrozumienie ostatecznego projektu i szerszych aspektów każdego projektu ma kluczowe znaczenie. W tym przypadku, chociaż pracowaliśmy tylko w częściach wspólnych, które ograniczały nas do foyer, klatek schodowych,...

read more
ENDELL STREET DEVELOPERS

ENDELL STREET DEVELOPERS

COMMON PARTS FIXTURES AND FITTINGS Understanding and empathising with the final design and wider aspects of any project is vital. In this case although we only worked in the common parts which restricted us to the foyer, stairwells, hallways and toilets of this...

read more
DOMY BELLWAY

DOMY BELLWAY

OKŁADZINA MALOWANA PROSZKOWO Często ostateczne wykończenie jest równie ważne jak projekt i konstrukcja. Powłoka proszkowa zapewnia dłuższą żywotność, jest znacznie trwalsza i odporna na korozję, chemikalia i warunki atmosferyczne niż jej odpowiednik w postaci płynnej...

read more
BELLWAY HOMES

BELLWAY HOMES

POWDER COATED CLADDING Often the final finish is as important as the design and construction. Powder coating offers a longer-lasting lifespan, it's much more durable and resistant to corrosion, chemicals and weather than its liquid paint counterpart. The...

read more
NHDC

NHDC

OKŁADZINA Z ALUMINIUM Obecnie aluminium uznawane jest za jeden z najbardziej energooszczędnych i zrównoważonych materiałów budowlanych. Szacunkowa zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w stosowanych obecnie aluminiowych materiałach budowlanych wynosi od 70 do...

read more
NHDC

NHDC

CLADDING IN ALUMINIUM Today, aluminium is recognized as one of the most energy efficient and sustainable construction materials. The estimated recycled content of aluminium building materials used today is between 70 and 85 percent, its lightweight so fuel...

read more
AIRBUSEM

AIRBUSEM

SPRZĘTOWANE RAMPY DOSTĘPOWE DO JET Jack Nicholas Group dostarczyła rampy wjazdowe do produktów szerokokadłubowych o większym zasięgu, Airbusa A340-500, który ma zasięg operacyjny 16 700 kilometrów, drugi co do długości zasięg każdego komercyjnego odrzutowca po Boeingu...

read more
AIRBUS

AIRBUS

FABRICATED JET ACCESS RAMPS Jack Nicholas Group supplied access ramps to the longer-range wide body products, the Airbus A340-500 which has an operating range of 16,700 kilometres, the second longest range of any commercial jet after the Boeing 777-200LR. Having...

read more
FIRMA SILNIKOWA NISSANA

FIRMA SILNIKOWA NISSANA

Naszym zadaniem było zaprojektowanie i wyprodukowanie dużych punktów sprzedaży dla sieci dealerów Nissana we wszystkich ich salonach w Wielkiej Brytanii. Stworzyliśmy szczegółowe rysunki CAD, wyprodukowaliśmy i pomalowaliśmy proszkowo jednostki, wszystko we własnym...

read more
NISSAN MOTOR COMPANY

NISSAN MOTOR COMPANY

Our brief was to design and fabricate large point of sale units for the Nissan dealer network in all their UK showrooms. We created detailed CAD drawings, fabricated and powder coated the units, all in house, saving the client time and money, which allowed a tight...

read more

Nasz zespół ekspertów zadzwoni